Quintela de Leirado
Quintela de Leirado

Política de privacidade

Sen prexuízo das condicións, cláusulas ou advertencias específicas que se establecen naquelas áreas, lugares ou formularios de contacto do sitio web a través do cal o usuario pode realizar unha solicitude de información ou ben establecer comunicación co Concello de Quintela de Leirado, establécense a continuación as condicións que rexen o sitio web do Concello de Quintela de Leirado con relación á privacidade e protección de datos de carácter persoal.

1.1 CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Para os efectos do previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Quintela de Leirado infórmalle ao usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para o Concello de Quintela de Leirado e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como o labor de información. No momento da aceptación destas condicións xerais, o Concello de Quintela de Leirado precisará do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

1.2 REXISTRO DE FICHEIROS E FORMULARIOS

Cubrir os formularios é obrigatorio para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos no web. Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou gozar de calquera dos servizos nos que se soliciten datos de carácter persoal.

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais que se obteñan poderán ser incorporados nun ficheiro con titularidade do Concello de Quintela de Leirado, a este respecto están implementar as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

1.3 CALIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, polo que se exonera o Concello de Quintela de Leirado de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios ou correos electrónicos que envíe.

O Concello de Quintela de Leirado non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que indique outra fonte, polo que tampouco asume ningunha responsabilidade en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso desta información. O Concello de Quintela de Leirado resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web, e pode mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información. Exonérase ao Concello de Quintela de Leirado de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada sempre que proceda de fontes alleas ao Concello de Quintela de Leirado.

1.4 ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O usuario declara que foi informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado destes por parte do Concello de Quintela de Leirado, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais. Certos servizos prestados no sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

1.5 MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Concello de Quintela de Leirado informa ao usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos. Igualmente o Concello de Quintela de Leirado garante ao usuario o cumpro do deber do segredo profesional respecto dos datos persoais dos usuarios e deber de gardalos.
Luns, 29 de Maio

Cargando...

 • Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial
 • Mancomunidade Terra de Celanova
 • Deputación Ourense
 • Xunta de Galicia
Twitter

Concello de Quintela

 • GDR Límia Arnoia
 • O Bosque Máxico
 • PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE
 • Acceso Móbil
 • Axencia Galega de Desenvolvemento
 • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Xunta de Galicia
 • Galicia
 • Feader: Europa inviste no rural

© 2013 QUINTELA DE LEIRADO - Todos os dereitos reservados  |  Aviso legal - Política de privacidade  | Privado //  Deseño web Planos.org